BANGSTORE - PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Program Bangstore to prosty sposób gratyfikacji naszych klientów, to prosty sposób na okazanie Wam naszej wdzięczności i zaproszenie do ponownych odwiedzin.

 

Jedynym warunkiem jego uczestnictwa jest rejestracja w sklepie - to wszystko. Od tego momentu będziesz otrzymywać 10 % wartości każdego złożonego zamówienia z powrotem na saldo swojego sklepowego konta w postaci wirtualnych złotówek. Dotyczy to wszystkich towarów z naszego asortymentu bez żadnych wyjątków! Złotówki z programu można wykorzystać do obniżenia cen towarów w zamówieniu o maksymalnie 40% względem ich ceny początkowej. Okres 30 dni od daty realizacji zamówienia to czas jaki dajemy Ci na zapoznanie się z towarem oraz dokonanie ewentualnego zwrotu. W tym czasie złotówki będą oczekiwać w schowku i zostaną przekazane na Twoje saldo po jego upływie.

 

REGULAMIN PROGRAMU BANGSTORE

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Uczestnik – klient, który zarejestruje konto w sklepie www.banglaj.com;

3. Organizator – sklep internetowy prowadzący sprzedaż pod adresem www.banglaj.com przez GRITS Sp. z o.o. dawniej jako Tomasz Polak "BIZNESMENI Z PODWÓRKA", Cieszyńska 179, 43-300, Bielsko-Biała, NIP: 5472240180, REGON: 526269752, KRS: 0001055759. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

4. Sklep Internetowy Banglaj – serwis internetowy dostępny pod adresem www.banglaj.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Bangstore lub Program – program lojalnościowy dostępny dla uczestników programu w sklepie internetowym www.banglaj.com polegający na przyznawaniu premii w postaci złotówek za dokonywane w sklepie zakupy;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Banglaj a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

8. Schowek  miejsce przechowywania przyznanych uczestnikowi złotówek do momentu ich ostatecznej akceptacji i przeniesienia na saldo uczestnika;

9. Saldo – miejsce w Banglaj w którym klient gromadzi złotówki do wykorzystania na ponowne zakupy w serwisie. Po akceptacji, złotówki ze schowka trafiają na saldo klienta;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

11. Regulamin Bangstore – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki programu Bangstore w ramach sklepu internetowego Banglaj.

12. Regulamin Sklepu Internetowego Banglaj – regulamin dostępny na stronie: http://banglaj.com/REGULAMIN-SKLEPU-INTERNETOWEGO-BANGLAJ-COM-cterms-pol-21.html

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z programu lojalnościowego Bangstore dostępnego pod adresem www.banglaj.com.

2. Program rozpoczyna się dnia 08.07.2020 i trwa od odwołania.

3. Bangstore dostępny jest dla Klientów Sklepu Internetowego Banglaj. 

4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Zasady uczestnictwa w Programie Bangstore

1. Każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zostać Uczestnikiem Programu Bangstore.

2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest posiadanie zarejestrowanego konta w Sklepie Internetowym Banglaj.

3. Biorąc udział w Programie, Klient wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych celem realizacji Programu oraz Umowy Sprzedaży.

4. Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się z momentem akceptacji przez Klienta regulaminu Sklepu Internetowego Banglaj.

IV. Zasady przyznawania złotówek w Programie Bangstore

1. Program Lojalnościowy Bangstore polega na przyznawaniu jego uczestnikom złotówek. Ilość przyznawanych złotówek jest uzależniona od wysokości składanych Zamówień w Sklepie Internetowym Banglaj.

2. Warunkiem koniecznym przyznania Uczestnikowi złotówek jest jego zalogowanie się na swoje konto w Sklepie Internetowym Banglaj przed złożeniem Zamówienia.

3. Ilość złotówek przyznanych Uczestnikowi jest równa 10 % wysokości złożonego Zamówienia. Do wysokości Zamówienia nie są wliczane koszty dostawy towaru. 

4. Otrzymane złotówki trafiają do Schowka na okres maksymalnie 30 dni od momentu wysłania przesyłki. Po tym okresie złotówki automatycznie zostaną przeniesione na konto Uczestnika i będą mogły być przez niego wykorzystane.

V. Sposób wykorzystania zebranych złotówek

1. Złotówki z Programu Bangstore, otrzymane za zakupione Towary, Uczestnik może wykorzystać do obniżenia cen Towarów w kolejnych Zamówieniach. Cena dowolnego Towaru może zostać obniżona maksymalnie o 40 % względem jego ceny początkowej.

2. Uczestnik nie jest zobowiązany Regulaminem do wykorzystania otrzymanych złotówek w określonym terminie. Wyjątek mogą stanowić złotówki otrzymane w akcjach promocyjnych urządzanych przez Sklep Internetowy Banglaj, w których będzie wyraźna informacja na temat terminu wykorzystania przyznanych promocyjnie złotówek.

3. Aktualny stan zebranych złotówek, gotowych do wykorzystania, jest widoczny dla Uczestnika na stronie głównej Sklepu Internetowego Banglaj. Można go również sprawdzić przechodząc ze strony głównej w zakładkę "TWOJE KONTO".

4. Uczestnik sam decyduje kiedy i jaką ilość złotówek zamierza wykorzystać. Podczas zatwierdzania każdego zamówienia ma możliwość za pomocą prostego systemu rozdzielić aktualnie posiadane złotówki celem obniżenia ceny wybranego przez niego Towaru.

5. Po zatwierdzeniu zamówienia wykorzystane przez Uczestnika złotówki zostaną automatycznie usunięte z jego konta.

6. Złotówki z Programu można wykorzystać do obniżenia ceny każdego Towaru będącego w ofercie Sklepu Internetowego Banglaj. Wyjątek stanowią Towary, których aktualna cena jest obniżona o 40% lub więcej względem ceny początkowej.

7. Dokument sprzedaży nie będzie przedstawiać złotówek z Programu Bangstore. Ceny Towarów będą odzwierciedlać realny koszt poniesiony przez Klienta czyli wartość Towarów pomniejszoną o ilość wykorzystanych przez Uczestnika złotówek.

VI. Odstąpienie od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy, złotówki ze Schowka zostają usunięte i nie zostaną przekazane na konto Uczestnika. Dotyczy to jedynie złotówek przysługujących za zakup zwracanego Towaru. Uczestnik otrzyma złotówki za tę część Zamówienia, której nie zwrócił.

2. Raz wykorzystane złotówki nie wracają na konto Uczestnika. Oznacza to, że w sytuacji gdy Uczestnik wykorzystał na zakup Towarów złotówki z Programu Bangstore, to w przypadku odstąpienia od umowy nie zostaną one zwrócone na konto w Programie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Sklepu Internetowego Banglaj jest uzupełnieniem Regulaminu Bangstore.

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

pixel